തിരുവനന്തപുരം∙മുൻ മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റിനോട് കവിതചൊല്ലി പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ. ‘നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാകം നരകവുമതുപോലെ’എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *