ഇല്ലിക്കൽ തിരുവാർപ്പ് റോഡിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയ റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
24, 25 ദിവസങ്ങളിൽ ശിവൻകോവിൽ തുംബേക്കളം എയ്യമാത്ര റോഡ്( യുപി സ്കൂൾ )റോഡ് വഴി പോകേണ്ടതാണ്

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *