കോട്ടയം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ 18 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ. കോവിഷിൽഡ് ആണ് നൽകുന്നത്.

Kottayam Kim’s vaccination

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *