മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2021 ന്റെ 70-ാമത് പതിപ്പ് 2021 ഡിസംബർ 12-ന് ഇസ്രായേലിലെ എയ്‌ലാറ്റിൽ നടന്നു– ഹർനാസ് സന്ധു വിശ്വസുന്ദരി .

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *