കേരളാ നവോത്ഥാനം- പിഎസ് സി-ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

Kerala PSC – Leaders of Renaissance in Kerala – Chattampi Swamikal

യഥാർഥ നാമഥേയം- കുഞ്ഞൻപിള്ള

ജനനം-1853- ഓ​ഗസ്റ്റ് 25, സമാധി-1924

അപര നാമം- വിധ്യാദി രാജ

ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമ്മൂല

പട്ടിസദ്യ എന്ന പ്രായോ​ഗിക വിപ്ളവ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയാണ്.

അയിത്തം അറബിക്കടലിൽ തള്ളണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

ആനന്ദകുമാരവേലു, നാരായണ ​ഗുരു, നീലകണ്ഠ തീർഥ പാദർ, പരമഹംസ തീർഥ പാദർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാ്ച നടത്തുകയോ ഉപദേശം സ്വികരിക്കുകയും അറിവ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

1924 മേയ് 5ന് പന്മനയിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധിയടഞ്ഞു.

ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാനകൃതികൾ

വേദാധികാര നിരൂപണം, ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം, ക്രിസ്തുമത ഛേദനം, അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി, അപൂർവ ചികിത്സാ വിധി, ശ്രീചക്ര പൂജാ കൽപം, പ്രാചീന മലയാളം..

1. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് : 25 ഓഗസ്റ്റ് 1853

2. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ച സ്ഥലം: കൊല്ലൂർ (കണ്ണമ്മൂല)

3. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ വീട്ടുപേര് : ഉള്ളൂർകോട് വീട്

4. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്: വാസുദേവ ശർമ്മ

5. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ അമ്മയുടെ പേര്: നംഗമ്മ

6. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര്: അയ്യപ്പൻ

7. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം: കുഞ്ഞൻ പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൻ

8. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യ ഗുരു: പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാൻ

9. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു: തൈക്കാട് അയ്യ

10. ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഹദയോഗ വിദ്യ പഠിച്ചത് : തൈക്കാട് അയ്യയിൽ നിന്നാണ്

11. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ നയിച്ചത് ആരാണ് : ശുഭ ജാത പടികൾ

12. ചട്ടമ്പി സ്വാമിക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചത് : വടവീശ്വരം (തമിഴ്നാട്)

13. “സർവ വിദ്യാദിരാജൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

14. സന്യാസം നേടിയ ശേഷം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു: ഷൺമുഖദാസൻ

15. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്: തൈക്കാട് അയ്യ

16. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച തമിഴ് പ്രഭാഷകൻ : സ്വാമിനാഥ ദേശിതാർ

17. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ച വർഷം : 1882

18. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ട സ്ഥലം : അണിയൂർ ക്ഷേത്രം

19. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ആദരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഴുതിയ പുസ്തകം: നവമഞ്ജരി

20. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ സന്ദർശിച്ച വർഷം : 1892 (എറണാകുളം)

21. “ഞാൻ മലബാറിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി” ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് ഈ വരികൾ പറഞ്ഞവൻ : സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

22. ആലത്തൂർ ശിവയോഗിയുടെ മോക്ഷപ്രദീപത്തെ വിമർശിച്ച ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതി : മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം.

23. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മഹാസമാധി പ്രാപിച്ച വർഷം : 5 മെയ് 1924

24. “കാവിയില്ലാത്ത സന്യാസി” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

25. കേരളത്തിലെ മഹാ പണ്ഡിതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

26. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മഹാസമാധിയായ സ്ഥലം : പന്മന (കൊല്ലം)

27. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്രമസ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം : ബാല ഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം

28. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു: ബാല ഭട്ടാരക

29. ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം : 2014 ഏപ്രിൽ 30

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *