നാനൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങൾ, പതിനൊന്നു മുഖമുള്ള വിശ്വരൂപം, പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കുന്ന് കൃഷ്ണനും ചുറ്റും ദശാവതാരവും. ഈ ശില്പ വിസ്മയം ഇനി മോഹൻലാലിന് സ്വന്തം.

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *