മുഖത്തോടു മുഖം അജു വർജഗീസും സിംഹവും. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കാഴ്ച കണ്ടവർ അമ്പരന്നു അടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ്. ഇടയ്ക്കു ഗ്ളാസുണ്ടെന്നു മനസിലായത്. നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളാണ് വാർത്തയ്ക്കു വരുന്നത്.

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *