തീർച്ചയായും, 2023 മെയ് 17-ലെ ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഇതാ:

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് “ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-50” ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:05 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-50th DRAW held on:- 17/05/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FY 359775 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 359775 FO 359775 FP 359775 FR 359775 FS 359775
FT 359775 FU 359775 FV 359775 FW 359775 FX 359775
FZ 359775
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FN 381751 (KOZHIKKODE)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0905 1703 1915 2088 2518
2925 2972 3048 3193 3212
3616 4456 5200 5363 5455
5764 5929 6504 7944 8012
9300 9612 9975
4th Prize-Rs :2000/- 0427 1250 2456 2962 4498
4621 4853 4860 5935 7499
8026 8867
5th Prize-Rs :1000/- 0100 0162 0233 0467 2009
2072 2578 3502 4083 4281
4881 5624 5874 6387 6775
7050 7523 7883 8819 8919
9302 9311 9581 9630
6th Prize-Rs :500/- 0121 0186 0301 0365 0561
0579 0597 0630 0643 0672
0729 0762 0766 0879 1020

1108 1394 1579 1763 2031
2053 2102 2143 2431 2791
3085 3106 3196 3419 3460
3463 3534 3569 3601 3752
3758 3778 3835 3860 3891
4116 4241 4288 4289 4513
4608 4674 4694 4833 4930
5049 5480 5492 5665 5734
6236 6404 6557 6731 6823
6825 7305 7359 7607 7740
7778 7833 7838 7875 7876
7998 8000 8257 8338 8450
8467 8503 8526 8538 8584
8598 8894 8955 8973 9143
9180 9203 9312 9421 9552
9673 9698 9732 9802 9957
9998
7th Prize-Rs :100/-
0033 0045 0052 0200 0309
0394 0433 0511 0530 0887
0974 1091 1124 1286 1367
1387 1506 1562 1652 1826
1970 2067 2098 2178 2510
2528 2685 2749 2768 2782
2802 2818 2835 2851 2958
3098 3290 3304 3324 3390
3442 3508 3633 3646 3819
3846 3940 3999 4094 4129
4181 4482 4532 4544 4593
4596 4622 4660 4718 4739

4891 4902 4924 5150 5280
5385 5394 5522 5540 5612
5740 5835 5879 6152 6157
6291 6337 6340 6370 6373
6376 6693 6745 6841 6914
7012 7071 7085 7211 7251
7267 7275 7313 7425 7453
7474 7600 7775 7821 7870
7879 7912 7916 7928 7958
7967 8022 8045 8155 8255
8661 8831 8843 8853 8988
9007 9024 9071 9230 9265
9328 9655 9822 9885 9895
9922
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala
Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 1967-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ്. ഈ വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രതിവാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ വരുമാന മാർഗമാണ് ലോട്ടറി.

കേരള ലോട്ടറി ഒരു ജനപ്രിയ നറുക്കെടുപ്പാണ്, ഓരോ ആഴ്ചയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനം നേടാനുള്ള സാധ്യത 12 ലക്ഷത്തിൽ 1 ആണ്. ഏത് സമ്മാനവും നേടാനുള്ള സാധ്യത 75 ൽ 1 ആണ്.

കേരള ലോട്ടറി ഒരു നിയമാനുസൃത ലോട്ടറിയാണ്, അത് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ലോട്ടറി ഒരു ജനപ്രിയ വിനോദ സ്രോതസ്സാണ്, ആളുകൾക്ക് വലിയ സമ്മാനം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *