2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ വിനിമയത്തിൽ നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നു. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേതാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള
നോട്ടുകൾക്ക് മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ 30നകം മാറ്റിയെടുക്കണം.

2023 മെയ് 23 മുതൽ ഏത് ബാങ്കിലും 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മറ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നോട്ടുകളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ആർബിഐ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കറൻസി നോട്ടാണ് 2000 രൂപ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *